ความรู้เทคโนโลยี

ความรู้เทคโนโลยี

          รัฐบาลมอบ แอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษ "Echo English"  ให้ประชาชน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการยกระดับภาษาอังกฤษของประชาชน จึงเกิดความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและประชารัฐ จากแนวนโยบายดังกล่าว ผู้อำนวยการสมชาย เชาว์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี จึงได้สะกิดผมเบาๆ ว่า ช่วยแนะนำครูในโรงเรียนให้ใช้งานโปรแกรม Echo English เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โจทย์นี้จึงต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน