ครู อยู่ตรงไหนในห้องเรียน

ครู อยู่ตรงไหนในห้องเรียน

ตำแหน่งของครูในชั้นเรียนนั้นสำคัญมาก ต่อการเรียนการสอน เนื้อหาการเรียนที่หลากหลาย การสอนของครูก็ต้องปรับเปลี่ยนไป การยืน การเดิน หรือการนั่งของครู ส่งผลอย่างมากต่อการเรียนของนักเรียน


ไม่มีการกำหนดที่แน่นอนว่าครูควรอยู่ตำแหน่งใดในห้องเรียน จะยืนหน้าชั้น หรือจะนั่งอยู่ด้านหลัง หรือแม้แต่นั่งคลุกเข่าร่วมกับเด็กนักเรียน ตราบใดที่ครูยังสามารถสอน แนะนำ และควบคุมกิจกรรมในชั้นเรียนให้ดำเนินไปได้ ในบางครั้งครูก็ต้องการให้เป็นจุดสนใจของนักเรียน จำเป็นต้องยืนในตำแหน่งที่โดดเด่นหน้าห้องเรียน แต่บางครั้งอาจจะคอยดูการทำงานของนักเรียนอย่างเงียบๆ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ครูอาจจะหลบมุมไปอยู่หลังห้อง ตำแหน่งของครูในห้องเรียนต้องเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมจะยืน จะนั่ง หรือคลุกเข่าสอนดีนะ


การยืน เป็นท่าทางที่ทำให้นักเรียนทั้งห้องสามารถมองเห็นครูได้ และมีพลังในการควบคุมชั้นเรียน และยังมีประโยชน์เมื่อครูต้องการประกาศข้อมูล หรือให้คำแนะนำในการเรียน


- ครูผู้มีประสบการณ์จะรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ที่นั่งรวมกันอยู่ แต่วิธีการเหล่านั้นจะลดประสิทธิภาพลงทันที เมื่อครูผู้สอนนั่งลง
- ปัญหาของการนั่งในขณะที่สอน คือ การส่งสารไปยังนักเรียน ถึงแม้ว่าในช่วงเริ่มต้นของการสอน การนั่งลงต่อหน้านักเรียน จะเป็นการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น แต่ถ้าหากไม่ระวัง และเป็นการนั่งสอนทั้งชั่วโมง จะส่งผลให้ความสนใจในการเรียนของนักเรียนลดลงไปด้วย


- การแสดงออกทางภาษากาย เมื่อยืนขึ้นจะมีพลังมากกว่าการนั่ง ท่าทางต่าง ๆ ที่ส่งไปยังนักเรียนจะมีระดับพลังงานที่สูงกว่า และแสดงออกได้หลากหลาย ทำให้นักเรียนพุ่งความสนใจมายังครูผู้สอน


- การนั่ง เป็นท่าทางที่สบาย เพราะการยืนหรือการคลุกเข่าเป็นเวลานานนั้น มักจะทำให้เกิดความเมื่อยล้า ในช่วงกลางของคาบเรียน ครูควรนั่งเพื่อดูงานที่นักเรียนปฏิบัติ ให้คำปรึกษา หรือตอบคำถามเกี่ยวกับงานที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ


- การคลุกเข่า เหมาะกับการสอนที่มีลักษณะของการแบ่งกลุ่มทำงาน และนักเรียนอาจจะนั่งอยู่กับพื้น หรือมีความแตกต่างระหว่างนักเรียนกับครูเวลาที่ยืนพูด ครูอาจจะต้องคลุกเข่าลงไป เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น


ปัญหาที่พบเกี่ยวกับตำแหน่งของครูในห้องเรียน


ปัญหา นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน ไม่สนใจการเรียน ไม่ฟังครูสอน
สาเหตุ  ครูนั่งหรือยืนอยู่ที่ตำแหน่งเดียว นักเรียนทั้งห้อง ไม่สามารถมองเห็นได้หมด
การแก้ไข  ให้ครูยืนที่หน้าชั้นเรียน ให้นักเรียนมองเห็นได้ทั้งหมด มองสบตานักเรียนทุกคน แล้วจึงเริ่มสอนหรือแนะนำเนื้อหาในการเรียน


ปัญหา  นักเรียนไม่ได้สื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน เพราะครูคอยควบคุมกิจกรรมตลอดเวลา
สาเหตุ  ครูนั่งหรือยืนอยู่กับกลุ่มนักเรียนเพียงบางกลุ่มนานเกินไป ทำให้นักเรียนไม่ได้แสดงความคิดเห็นของตนเองมากนัก คอยรับฟังคำแนะนำจากครูเป็นส่วนมาก
การแก้ไข  ครูควรให้คำแนะนำอยู่รอบนอกกลุ่ม อาจจะนั่งอยู่ตรงกลางห้อง หรือเดินไปรอบๆ เพื่อให้คำแนะนำกับทุกกลุ่มในห้องเรียน เข้าร่วมกับกลุ่มเพียงเล็กนอก แล้วเปลี่ยนไปยังกลุ่มอื่น ๆ ทั่วทั้งห้อง

ปัญหา  นักเรียนคอยรับคำแนะนำจากครูและไม่ยอมทำงานให้เสร็จ
สาเหตุ  ครูให้คำแนะนำต่อเนื่องและมากเกินไป จนนักเรียนไม่ได้ใช้ความคิดของตนเอง
การแก้ไข  ครูต้องจัดเตรียมกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำร่วมกันภายในกลุ่ม ครูแนะนำเพียงเล็กน้อย แต่ให้สมาชิกในกลุ่มได้คิดหาคำตอบร่วมกัน และทำงานกลุ่มออกมาจนแล้วเสร็จ ครูควรเดินดูการทำงานของทุกกลุ่ม แต่ให้คำแนะนำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ในฐานะที่เป็นครู ต้องจำไว้เสมอว่า ตำแหน่งของครูในห้องเรียนนั้น มีความสำคัญ ครูจะอยู่ตรงไหน ต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาและกิจกรรมที่กำลังสอนในขณะนั้น และต้องเข้าใจว่าขณะนั้นต้องการดึงดูดความสนใจของนักเรียนมายังครู หรือละเลยความสนใจ ให้นักเรียนได้ลงมือทำงานกลุ่มตามที่มอบหมาย

Add comment

Security code
Refresh